به سوی پیش گامی...

چشم انداز

 

       با نگاهی به بیانیۀ ماموریت شرکت و اهداف راهبردی و بلندمدت طراحی شده، چشم انداز کارگزاری خلیج فارس ترسیم گردید.

 

           •  حضور مستمر در میان کارگزاری های برتر بازار سرمایه.

           •  دست یابی به سهم بازار مناسب از مجموع ارزش معاملات بازار سرمایه.

           •  بیشینه سازی ثروت سهامداران از طریق پیش گامی در صنعت.

           •  تبدیل نام تجاری کارگزاری خلیج فارس به یکی از قدرتمندترین و قابل اعتمادترین نامهای تجاری فعال در بازار سرمایه؛