به سوی پیش گامی...
اعضای هیئت مدیره
سیدمیثم ایوبی
سیدمیثم ایوبی

مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره

سیدمحمدرضا حسینی
سیدمحمدرضا حسینی

رئیس هیئت مدیره

مریم ذوالفقاری
مریم ذوالفقاری

عضو هیئت مدیره